• Tagi: michał kopacki

 • Ja­nusz Ku­łaga Mi­strzem Pol­ski Strong­man Har­lem 2011

  Kategoria: AKTUALNOŚCI | Data dodania: 03.07.2011 | Dyskusja trwa: brak

  Mi­strzo­stwa Pol­ski Strong­man Har­lem 2011 już za nami. No­wym Cham­pio­nem zo­stał Ja­nusz Ku­łaga, który wraz ze Sław­kiem Tocz­kiem (dru­gie miej­sce) i Se­ba­stia­nem Kur­kiem (trzeci) to­czyli za­żartą walkę o zwy­cię­stwo. Do pierw­szych trzech kon­ku­ren­cji eli­mi­na­cyj­nych przy­stą­piło 12 za­wod­ni­ków – Ja­nusz Ku­łaga, Sła­wo­mir To­czek, Mar­cin Wli­zło, Se­ba­stian Ku­rek, Sła­wo­mir Jan­kow­ski, Ro­bert Ka­li­now­ski, Mi­chał Ko­packi, To­masz La­de­mann, Lu­bo­mir Li­backi, Krzysz­tof Ja­rocki, Ra­fał Wil­czyń­ski oraz Woj­ciech Jastrząb.

  wie­cej »

 • Mi­strzo­stwa Pol­ski Strong­man Har­lem 2011 – Niestum

  Kategoria: AKTUALNOŚCI | Data dodania: 28.06.2011 | Dyskusja trwa: brak

  Dro­dzy za­wod­nicy przed­sta­wiamy Wam wszyst­kie istotne in­for­ma­cje od­no­śnie Mi­strzostw Pol­ski Strong­man 2011. Jak to mó­wią “sta­wiamy kawę na ławę”. W środku po­stu znaj­dzie­cie in­for­ma­cję o płat­no­ściach, za­sady punk­to­wa­nia, kon­ku­ren­cję oraz ko­lej­ność ich roz­gry­wa­nia. My­ślę, rów­nież, że bar­dzo ucie­szy Was fakt, że PRZED MISTRZOSTWAMI POLSKI W NIESTUMIU MACIE WOLNE, tj. nie bę­dzie­cie star­to­wali ani w Mar­kach ani w Łobzie. Dla­czego? O tym na­pi­szę póź­niej, skupmy się na naj­waż­niej­szej im­pre­zie. My­ślę, że ten fakt Was ucie­szy, po­nie­waż prze­wi­jały się opi­nie, że bę­dzie ciężko, więc Pa­no­wie – od­po­czy­waj­cie, re­ge­ne­ruj­cie się i spo­ty­kamy się w Nie­stu­miu 3 lipca 2011. Ale dość już ogól­ni­ków – te­raz konkrety:

  wie­cej »

 • Mor­der­czy week­end… 4xStrongman — wyniki

  Kategoria: AKTUALNOŚCI | Data dodania: 26.06.2011 | Dyskusja trwa: brak

  Wła­śnie za­koń­czył się mor­der­czy dla za­wod­ni­ków week­end Pu­charu Pol­ski Strong­man 2011. Były to cztery wspa­niałe im­prezy i po mimo pew­nych pro­ble­mów udało się zre­ali­zo­wać wszystko w pra­wie 100 pro­cen­tach. Na szcze­gólną uwagę za­słu­guje fakt ro­sną­cej formy Lu­bo­mira Li­bac­kiego, który wy­grał za­wody w Re­sku. My­ślę, że po­pu­larny Liba nie­źle na­mie­sza na Mi­strzo­stwach Pol­ski, które od­będą się już za ty­dzień w Nie­stu­miu. Pod­czas za­wo­dów w Ple­sze­wie i Kol­nie karty roz­da­wali  — Ra­fał Wil­czyń­ski i Sła­wek To­czek, któ­rzy so­li­dar­nie pod­czas dwóch dni za­mie­niali się czo­ło­wymi miej­scami. Ro­śnie rów­nież forma Tomka La­de­manna, który start w Kol­nie ukoń­czył na 3 miejscu.

  wie­cej »